Regulamin

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Sklep Internetowy Borko Wojciech Borkowski z siedzibą w Szamocinie przy ulicy Leśnej 21A. Regulamin wypożyczalni samochodów stosuje się do wszystkich umów najmu, rezerwacji samochodów. 
 2. Niniejszy regulamin wypożyczalni samochodów stanowi integralną część umowy najmu. W razie sprzeczności umowy i regulaminu strony związane są zawartą umową najmu.
  3. Stronami umowy najmu samochodów są: 

3.1. Wynajmujący – Sklep Internetowy Borko Wojciech Borkowski

3.2. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna.
4.Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać, osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty, oraz dokument uprawniający do kierowania pojazdem. W przypadku osób z poza terytorium RP będzie wymagany ważny paszport. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Kierowcę wskazanego w umowie najmu Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 

 1. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 4, wymienioną w umowie najmu jako Kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do kierowania samochodem. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do użytku osobie nie wymienionej w umowie najmu samochodu jako Kierujący pojazdem. 
 2. Udzielenie upoważnienia do prowadzenia samochodu osobie innej niż wskazana w umowie najmu może dokonać tylko i wyłącznie Wynajmujący w sposób pisemny po uprzednim przekazaniu przez Najemcę dokumentów wskazany w pkt. 
 3. Za działanie osoby wskazanej przez Najemcę- Kierowcę samochodu, Najemca ponosi odpowiedzialność tak samo jak za swoje działanie. 
 4. Wynajmujący samochód nie ponosi odpowiedzialności za mandaty oraz opłaty parkingowe nałożone z winy Najemcy a także za rzeczy przewożone, pozostawione lub zagubione w okresie najmu samochodu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą samochodem w okresie najmu. 

8.Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę umowy najmu samochodu a także regulaminu wypożyczalni samochodów załączonego do umowy najmu. 

 1. Szczegółowy okres rozpoczęcia i zakończenia najmu samochodu określony jest w umowie najmu. Warunkiem 

wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. 

 1. Wynajmujący przekazuje samochód Najemcy w pełni sprawny oraz czysty. Samochód przekazywany jest z pełnym 

zbiornikiem paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w stanie takim jak w momencie wypożyczenia oraz w pełni zatankowanym. Całkowity koszt paliwa zużytego oraz brakującego w okresie najmu pokrywa Najemca. 

 1. Najemca zobowiązany jest do:
  11.1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego (ważne i honorowane na terenie RP prawo jazdy oraz umowę wynajmu samochodu,
  11.2. Korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, 

11.3. Stosowanie w samochodzie rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacja silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym wynajętego samochodu,
11.4. Każdorazowego zamykania samochodu, uruchomienia alarmów, oraz używania wszystkich dostępnych zabezpieczeń w samochodzie, służących zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą,
11.5. Wykonanie we własnym zakresie standardowej obsługi samochodu (uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego oraz innych płynów eksploatacyjnych, ewentualna wymiana uszkodzonych żarówek),
11.6. Każdorazowo po zakończeniu jazdy zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego, polisy OC, umowy najmu oraz kompletu kluczyków poza samochodem,
11.7. Przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, 

11.8. Każdorazowego pozostawiania samochodu na parkingach strzeżonych,
11.9. Najemca po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie, 

11.10. Najemca może zwrócić samochód, w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym. Koszt zwrotu w innym miejscu niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego ponosi Najemca,
11.11. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego, koszty holowania ponosi Najemca,
11.12. Samowolne przedłużenie najmu o ponad 45 minut, powoduje naliczenie opłaty równej jednej dobie najmu wskazanej w umowie, 

11.13. W przypadku niezgłoszonego przez Najemcę zamiaru przedłużenie okresu najmu do 2 godzin od zakończenia najmu, Wynajmujący ma prawo do naliczenia dwukrotności stawki dobowej, obciążenia najemcy kara umowna przewidzianą w cenniku oraz zatrzymania wpłaconej kaucji,
11.14.W przypadku kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz policję,
11.15. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer: 724 830 099 o zaistniałej sytuacji,
11.16. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wynik wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do wezwania policji oraz do zabezpieczenia samochodu.
12. Najemcy w szczególności zabrania się:
12.1. Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
12.2. Łamania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
12.3. Palenia tytoniu w samochodzie,
12.4. Wykonywania na własną rękę przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwym przeznaczeniem,
12.5. Przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dowodzie rejestracyjnym samochodu, 

12.6. Uruchamiania, popychania, lub holowania innych pojazdów,
12.7. Przewożenia materiałów brudzących, żrących, o ostrych krawędziach, mogących doprowadzić do zniszczenia, zabrudzenia samochodu lub jego wnętrza,
12.8. Jazdy po torach wyścigowych oraz brania udziału w wyścigach ulicznych,
12.9. Korzystania z myjni automatycznych bez zgody Wynajmującego. 

∙ Obowiązki stron 

 1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu. 

22.6. Brak części wyposażenia samochodu nieuwzględnionych w cenniku, oplata według cennika autoryzowanego dealera +25% (kara umowna),
22.7. Ingerencja lub demontaż związany z wyposażeniem samochodu bez zgody Wynajmującego – 1500 zł (kara umowna), 

22.8. Utrata gwarancji samochodu z winy Najemcy lub osoby upoważnionej do kierowania samochodem – 5000 zł
22.9. Palenie tytoniu w samochodzie – 1500 zł (kara umowna), 

22.10. Przewożenie zwierząt bez zgody wynajmującego – 1500 zł (kara umowna),
22.11. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 10000 zł (kara umowna), 

22.12. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, napraw mechanicznych oraz części zamiennych w tym (opony, klocki hamulcowe) i elementów wyposażenia- koszt usługi, części +25% (kara umowna),
22.13. Udostępnienie danych Najemcy organom ścigania, policja, straż miejska – 100 zł, 

22.14. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania samochodem- 1500 zł (kara umowna)

22.15. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem- 1000 zł (kara umowna), 

22.16. Opóźnienie w zwrocie samochodu- 1000 zł (kara umowna), 

22.17. Zgłoszenie policji przywłaszczenia samochodu –    10 000 zł (kara umowna),

22.18. Opłata w związku ze zdarzeniem – wysokość udziału własnego – 5000 zł, 

22.19. Opłata za przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez wcześniejszego powiadomienia – 3000 zł (kara umowna),
22.20. Holowanie wynajętego samochodu z winy Najemcy- 5zł/km, 

22.21. Jazda po torze wyścigowym, branie udziału w wyścigach – 5000 zł (kara umowna),
22.22.Uszkodzenie lakieru powstałe w wyniku użytkowania myjni automatycznej – 2000 zł (kara umowna),

22.24. Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) 1000 zł

22.25. Zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku 500 PLN

22.26. Uszkodzenie szyby 1500 PLN

22.27. Przekroczenie limitu kilometrów z umowy – 1,2zł/km.
22.28. W przypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zamiarze przedłużenia długości najmu, każda rozpoczęta dodatkowa doba będzie naliczana według dwukrotności stawki dobowej wskazanej w umowie najmu. 

22.29 Najemca zobowiązany jest do zwrócenia czystego samochodu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.  

 • Postanowienia końcowe 

23.Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowanych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926. z późn. zm.). 

 1. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktury VAT bez podpisu.
  25.Wszystkie ceny wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 2. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona przez Najemca przewyższa karę umowną, Wynajmujący uprawniony jest do żądania odszkodowania uzupełniającego.
  27. W przypadku, gdy szkody powstałe w wyniku działań Najemcy przewyższają kary umowne wskazane w cenniku, Wynajmujący ma prawo żądać zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów oraz odszkodowania na zasadach ogólnych. 

28.Posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym; 

 1. Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.  

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2020 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wypożyczalni samochodów oraz akceptuje powyższe warunki.

Strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.